Általános Szerződési Feltételek – LoGO Alkalmazáscsomag

Általános Szerződési Feltételek

amely tartalmazza a JBdev (Jili Bernadett e.v., 8151 Szabadbattyán, Ady Endre u. 15.) szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett LoGO Sofőr és LoGO Fuvarszervező nevű mobilapplikációk illetve a LoGO WebAdmin webapplikáció (https://logo-a5909.web.app/) (a továbbiakban: „Applikációk”) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket

(a továbbiakban: „LoGO Applikáció ÁSZF”).

1. Fogalommeghatározások

Szolgáltató:

Jili Bernadett E.V.

Székhely: 8151 Szabadbattyán, Ady Endre u. 15.

Adószám: 68826031-1-27

Nyilvántartási szám: 52306156

A vállalkozás a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Kamarai tagságunk: FE68826031

A szolgáltató elérhetősége, a Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: contact@jbdev.hu

Felhasználó:

Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, aki letölti az Applikációk valamelyikét a Play Áruházból, illetve a WebAdmin felületet használja annak érdekében, hogy a Szolgáltatást igénybe tudja venni.

Szolgáltatás:

Az Applikációk valamennyi olyan funkciója, amely a Felhasználó számára az Applikációkba történő belépést követően elérhetővé válik.

2. Bevezető rendelkezések

A LoGO Applikáció ÁSZF tartalmazza a Szolgáltató által üzemeltetett LoGO mobil applikációk illetve a LoGO WebAdmin webapplikáció (a továbbiakban: „Applikációk”) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

A Felhasználó az Applikáció letöltésével és a szolgáltatás igénybevételével automatikusan elfogadja a LoGO Applikáció ÁSZF rendelkezéseit és kijelenti, hogy annak rendelkezéseit ismeri és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Az Applikáción keresztül megkötött szerződések vonatkozásában a jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), az utólag nem hozzáférhető, magatartási kódexre nem utal.

A LoGO Applikáció ÁSZF kizárólag az Applikáció használatára vonatkozóan tartalmaz érvényes és hatályos rendelkezéseket, az Applikáció használatának megkezdésével a felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) és a Szolgáltató között jön létre szerződés.

3. Adatkezelési szabályok

Az Applikáció használata során a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat Szolgáltató semmilyen módon nem használja fel.

Mivel a fizetési tranzakció a Google Play áruházon keresztül történik, a Szolgáltató semmilyen, ezzel kapcsolatos személyes adathoz nem fér hozzá.

4. Az applikációk működése

Az Applikációk célja, hogy a Felhasználó – regisztrációt követően – hozzáférjen a központi adatbázishoz (Firebase Realtime Database), ahová Fuvarszervezőként vagy Sofőrként adatokat vihet fel, illetve tölthet le onnan. Az Applikációk használatához a Felhasználónak olyan Eszközzel kell rendelkeznie, amely megfelel bizonyos rendszer- és kompatibilitási követelményeknek.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Applikációk a bejelentkezést követően adatforgalmat bonyolítanak Eszközén, amely a telekommunikációs társasággal kötött szerződése alapján adott esetben fizetési kötelezettséget (adatcsomag felhasználása, adatkeret túllépése) vonhat maga után. Szolgáltató kizárja a felelősségét valamennyi, abból eredő kár tekintetében, amely abból ered, hogy a Felhasználó adatforgalma az Applikációk használata következtében megnövekedett.

A Felhasználó felelős a harmadik feleknél (például internet- vagy mobilszolgáltatónál) felmerülő minden hozzáférési és adatforgalmi díjakért, amelyek az Applikációk használatával kapcsolatban merülnek fel.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy szükségessé válhat az Applikációk frissítése, például programhiba-javítások, továbbfejlesztett funkciók, hiányzó beépülő modulok és új verziók (együttesen „Frissítések”) esetén. Az ilyen frissítések szükségesek lehetnek az Applikációk használatához.

A Fuvarszervező alkalmazások használata ingyenes, a Sofőr alkalmazás használata előfizetéshez kötött, amelyet a Google Play áruház bonyolít le.

5. Regisztráció

Az alkalmazások igénybevétele regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz e-mail cím, vagy Google fiók szükséges. A regisztráció illetve a bejelentkezés a Firebase Auth szolgáltatáson keresztül történik. Egyéb adatok megadása a regisztrációhoz nem szükséges.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

6. Ingyenes használat

A LoGO Fuvarszervező alkalmazás illetve a LoGO WebAdmin webalkalmazás használata ingyenes, semmilyen fizetési vagy egyéb kötelezettséggel nem jár.

7. Előfizetés

A LoGO Sofőr applikáció teljes körű használatához előfizetés szükséges. Az előfizetés a Google Play beépített szolgáltatásán keresztül történik. Az előfizetés díja heti 990,-Ft azaz kilenszáz-kilencven forint + ÁFA.

Az érvényes sofőr fiók létrehozásához és fenntartásához a Felhasználó regisztrációja és a heti díjak folyamatos megfizetése szükséges a Google rendszerén keresztül. Az előfizetés 7 napos ingyenes próbaidőszakkal indul.

A Felhasználó a Google Play alkalmazásban bármikor lemondhatja előfizetését az ingyenes próbaidőszak alatt és azt követően is.

8. Díjfizetés

A befizetések kezeléséért a Google Play áruház felelős.

Az előfizetés heti díjának módosulása esetén a Szolgáltatónak erről értesítenie kell a Felhasználót, aki ennek ismeretében dönthet arról, megtartja-e előfizetését.

9. Megszüntetés

A Felhasználó bármikor felmondhatja az előfizetést a Google Play áruház alkalmazáson keresztül, illetve visszatérhet az előfizetés igénybevételéhez.

A Felhasználó az Applikációk használata során bármikor jogosult úgy dönteni, hogy a regisztrációját megszünteti. A regisztráció megszüntetésére irányuló szándékát a Felhasználó a Szolgáltató részére írt elektronikus levél útján kezdeményezheti és a regisztráció törléséről a Szolgáltató gondoskodik. A regisztráció és a felhasználói fiók törlése visszavonhatatlan. A felhasználói fiók visszaállítására a törlést követően nincs lehetőség, ismételt használati szándék esetén a Felhasználónak ismételten regisztrálnia szükséges.

10. Egyéb rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a vonatkozó magyar jogszabályok irányadók, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2015. (II.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Applikációk használatával – regisztrációtól függetlenül – a jelen LoGO Applikáció ÁSZF-ben foglalt valamennyi szerződési feltételt magára nézve kötelezőnek ismer el.

A fentiek alapján kérjük, hogy szolgáltatásainkat kizárólag akkor vegye igénybe, amennyiben a LoGO Applikáció ÁSZF minden pontjával egyetért és az ezekben foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

A jelen szabályzat 2020. július 6. napjától visszavonásig hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a jelen szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt legalább 7 (hét) nappal a weboldalán közzéteszi. A felhasználók az Applikációk használatával elfogadják, hogy rájuk nézve az Applikációk használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Kelt: Szabadbattyán, 2020. július 6.

Jili Bernadett E.V.
Szolgáltató